Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Opportunities and Chanllenger for Vietnam in Bilateral Economic Relation between Vietnam-Korea
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Hội thảo Khao học cấp bộ: ”Korea – Vietnam 20 years and forward”; Số: 2013;Từ->đến trang: 80-88;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Opportunities and Chanllenger for Vietnam in Bilateral Economic Relation between Vietnam-Korea
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn