Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Tín. Thành viên: ThS. Hà Thị Phương Thảo; ThS. Nguyễn Thị Hương An; TS. Hoàng Dương Việt Anh; PGS.TS. Bùi Quang Bình; TS. Hồ Văn Nhàn; TS. Hoàng Hồng Hiệp; ThS. Lương Tình; ThS. Nguyễn Trần Thuần.. Mã số: B2016 – ĐNA-02. Năm: 2018. (Jan 27 2018 7:48AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các nhân tố ngoại sinh tác động đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: Phạm Quang Tín. Thành viên: Hồ Huỳnh Thùy Linh. Mã số: Đ2013-04-42-BS. Năm: 2014. (Nov 6 2015 12:04PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá mức độ hài lòng của các hộ dân tái định cư đối với các chính sách giải tỏa đền bù trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (trường hợp các dự án công trình Bạch Đằng Đông). Chủ nhiệm: Phạm Quang Tín. Thành viên: Nguyễn Bá Thế; Nguyễn Trần Quốc Vinh; Trương Thị Vân Anh; Nguyễn Văn Cang. Mã số: B2010-ĐN04-44. Năm: 2012. (Feb 8 2012 10:00AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thống kê xu thế biến động GDP thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Phước Trữ. Thành viên: Phạm Quang Tín; Nguyễn Bá Thế; Ngô Tân. Mã số: B2006-ĐN04-01. Năm: 2009. (Nov 6 2015 12:06PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thu nhập và việc làm của các hộ tái định cư quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Quang Tín. Thành viên: Nguyễn Bá Thế. Mã số: T2007-04-08. Năm: 2008. (Nov 6 2015 12:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn