Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tiếp cận khác biệt GDP địa phương và cả nước, định hướng sử dụng GDP xanh đo lường kết quả sản xuất của nền kinh tế Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo khoa học: “Tăng trưởng xanh khu vực Miền trung – Tây nguyên: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”; Số: 2014;Từ->đến trang: 12-21;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiếp cận khác biệt GDP địa phương và cả nước, định hướng sử dụng GDP xanh đo lường kết quả sản xuất của nền kinh tế Việt Nam
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn