Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tác động của giá dầu và sản lượng điện đến tăng trưởng sản lượng sản xuất của Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Thương Mại; Số: số 100;Từ->đến trang: 19-28;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tác động của giá dầu và lượng điện tiêu thụ đến kết quả sản xuất thông qua chỉ tiêu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP-Gross Domestic Product)đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới thực hiện nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau ở góc độ lý thuyết cũng như thực nghiệm. Tuy nhiên ở Việt Nam nghiên cứu tác động của giá dầu và lượng điện tiêu thụ đến tăng trưởng sản lượng sản xuất của nền kinh tế chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu định tính, chưa có nhiều công trình sử dụng những công cụ nghiên cứu định lượng để đo lường tác động của giá dầu và lượng điện tiêu thụ tăng trưởng sản xuất kết quả sản xuất của nền kinh tế. Vì vậy, bài viết này sử dụng các công cụ định lượng để đo lường tác động của lượng điện tiêu thụ trong nền kinh tế và giá dầu thế giới đến tăng trưởng sản lượng sản xuất của nền kinh tế thông qua chỉ tiêu GDP, làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có chính sách; chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ sản xuất, tiêu dùng của các tầng lớp dân cư tạo động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
ABSTRACT
The research on the impact of oil price and electricity consumption on output as measured by Gross Domestic Product (GDP) was conducted by many researchers in different countries both in theoretical and empirical aspects. However, in Vietnam, the research on the impact of oil price and electricity consumption on GDP has still been based on the qualitative level rather than quantitative measurement instruments. As a result, this paper uses the quantitative tools to measure the influences on GDP of electricity usage and world oil price to create a background for government authorities to make policies, strategies to ensure energy security to serve manufacturing and consumption activities in enhancing the growth of Vietnam GDP.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn