Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền; Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - National conference on applied statistics and informatics, Mã số ISBN: 978-604-84-1862-5; Số: 01;Từ->đến trang: 315-320;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong tất cả các mô hình dự báo, Arima được xem là một mô hình thích hợp để dự báo giá trị sản
xuất công nghiệp tỉnh Quảng Bình trong ngắn hạn. Kết quả dự báo cho thấy giá trị dự báo giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Bình vào quý III năm 2016 là 2.340.410 triệu đồng và quý IV năm 2016 là 2.326.898 triệu đồng. Kết quả của dự báo là cơ sở để các nhà hoạch định kinh tế của tỉnh đưa ra các chính sách phát triển công nghiệp hợp lý nhằm thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.
ABSTRACT
For all forecst models, Arima is a good model to forecast Quang Binh industrial productive value in short-term. Forecast result show that forecast value of Quang Binh productive industrial value in the third quarter of 2016 is 2.340.410 milion dong and the fore quarter of 2016 is 2.326.898 milion dong. Result of forecast is a basis for economic planners to show reasonable industrial developing policy to impulse the sustainable development of Quang Binh economy in the next years.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn