Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG NHẤT CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Thúy Anh; Phan Đình Anh; Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - National conference on applied statistics and informatics, Mã số ISBN: 978-604-84-1862-5; Số: 01;Từ->đến trang: 339-347;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của một số đặc tính ngân hàng đối với tác động của Chính
sách tiền tệ (CSTT) đến Tăng trưởng tín dụng (TTTD) của ngân hàng. Sử dụng dữ liệu bảng được thu thập đối với 31 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005-2015, nghiên cứu cho thấy, tác động của CSTT đến các ngân hàng là không đồng nhất, cụ thể những ngân hàng có quy mô lớn, tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao và thanh khoản cao chịu tác động nhiều hơn từ các cú sốc CSTT. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn phát hiện những ngân hàng có tỷ lệ thu nhập phi lãi cao có xu hướng ít phụ thuộc hơn vào CSTT.
ABSTRACT
This study investigates the role of bank characteristics in influencing the Credit Growth of Monetary Policy. Employing panel data of 31 commercial banks in Vietnam during the period 2005-2015, the results showed a heterogeneity in the impact of Monetary Policy on banks’ lending growth. Specifically, banks with relatively large size and high liquidity are more affected by Monetary Policy shocks. Besides, those with high non-interest income are less dependent on these policies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn