Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÂN TÍCH NGHÈO ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO TIẾP CẬN NGHÈO ĐA CHIỀU
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Văn Sơn; Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - National conference on applied statistics and informatics, Mã số ISBN: 978-604-84-1862-5; Số: 01;Từ->đến trang: 348-357;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nền kinh tế thị trường với định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa đã đưa kinh tế nước ta thoát khỏi sự trì
trệ của thời kỳ bao cấp và đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên mặt trái của kinh tế thị trường đang dần bộc lộ và tác động trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập của một bộ phận đáng kể người dân đang ở mức cận nghèo và dễ bị tác động do dịch bệnh, mất việc làm, sức khỏe kém, trình độ học vấn thấp càng làm cho người nghèo khó có khả năng vươn lên thoát nghèo. Bài viết phân tích nghèo đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp tận nghèo đa chiều dựa vào nguồn số liệu từ cuộc điều tra nghèo đô thị (UPS-09) do Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tài trợ thông qua các phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy bức tranh toàn diện về nghèo của cư dân đô thị bao gồm những người thường trú và tạm trú của Thành phố Hồ Chí Minh.
ABSTRACT
Market economy with socialist orientation has brought our economy out of the subsidy period
and achieved important achievement. However, the downside of the market economy has gradually revealed and directly impacted on the material and spiritual life of citizens in Ho Chi Minh City. The income of a significant portion of people is in the poor level and likely to be influenced by the epidemic, unemployment, poor health, and low education level that make a barier for the poor to escape from poverty. The paper analyzes the urban poverty in Ho Chi Minh City using multidimensional poverty approach base on data from a survey of the urban poverty (UPS-09) by the United Nations Development Program (UNDP), sponsored through quantitative research methods. The study results showed the overall picture of urban poverty of residents including permanent and temporary residents in Ho Chi Minh City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn