Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU VỀ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Hữu Hòa; Phạm Quang Tín; Ông Nguyên Chương
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” - Conference on Socio - Economic development in the central Highlands, Mã số ISBN: ISBN: 978-604-60-0000-0; Số: 01;Từ->đến trang: 266-276;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng tác động đến kết quả của quá trình sản xuất của tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc sản xuất trong nền kinh tế. Đặc biệt đối với hoạt động sản xuất của hộ gia đình ở qui mô nhỏ lẻ trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp thì nhân lực là nhân tố quyết định đến kết quả sản xuất của hộ gia đình. Trên cơ sở dữ liệu điều tra sơ cấp, bài viết đánh giá thực trạng nguồn vốn con người phục vụ hoạt động sinh kế của các hộ gia đình đồng bào thiểu số nhằm có cái nhìn khách quan, chính xác về mặt định lượng làm cơ sở cho chính quyền các cấp đưa ra chính sách hỗ trợ sinh kế cho phù hợp với đặc thù nguồn lực con người của các hộ dân đồng bào thiểu số tỉnh Đăk Nông.
ABSTRACT
Human resource is an important factor affecting the production outputs in every organization and business in the economy. Regarding the business activities in small scale of handicraft business and agriculture industries, human resource is the key determinant to production output. Based on the data of primary research, the paper evaluates the reality of human capital in money-earning activities of minority households to provide an objective and precise view in terms of quantitative aspect to create a foundation for governments at different levels to impose appropriate supporting policies that are suitable for the unique characteristics of human capital in minority households in Daknong province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn