Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO TỈNH ĐẮK NÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín; Đào Hữu Hòa; Ông Nguyên Chương
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia 2016 “Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” - Conference on Socio - Economic development in the central Highlands, Mã số ISBN: ISBN: 978-604-60-0000-0; Số: 01;Từ->đến trang: 680-686;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn lực tài chính một yếu tố cơ bản để hình thành các yếu tố đầu vào, phương tiện, kỹ thuật, công nghệ,...của quá trình sản xuất trong nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất của các hộ gia đình nói riêng. Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả sử dụng một số công cụ định lượng đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sinh kế của các hộ dân đồng bảo thiểu số Đăk Nông, làm cơ sở cho chính quyền các cấp đưa ra các quyết định trong việc thực thi các chính sách giảm nghèo, cải thiện và nâng cao thu nhập từ hoạt động sinh kế của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
ABSTRACT
Financial resource is the basic element to build inputs, means of production, technology… to use for the whole economy in general and business activities of household in particular. The authors use several quantitative tools in this paper to evaluate the financial resources that support the money-earning activities of minority households in Daknong. The paper creates the basis for different levels of the government in imposing poverty policy, improving and upgrading income from money-earning of minority households in Daknong.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn