Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 SIMULTANEOUS EFFECT OF OWNERSHIP AND ECONOMIC SECTOR ON THE PERFORMANCE OF ENTERPRISES IN VIETNAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Quang Tin; Pham Kim Ngoc; Nguyen Tran Thuan; Doan Gia Dung
Nơi đăng: International Journal of Economics and Finance; ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728; Số: Vol. 9;Từ->đến trang: 223-231;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper examines the differences in the impact of ownership types and economic sectors on the business efficiency of 4,733 enterprises in Vietnam by the year of 2015. By the method of analysis of variance (ANOVA), it is shown that while types of ownership, foreign, state and private ownership, have a significant and different impact on the performance of businesses, the difference in economic sectors does not affect the enterprise efficiency. In addition, when testing simultaneous effect of these factors, some findings are as follows: private-owned enterprises’ efficiency in the manufacturing and service sectors is better than those in agriculture, forestry and fishing sector; conversely, foreign invested enterprises operating in agriculture, forestry and fishing sector own better performance than theirs in manufacturing and service sectors; state-owned enterprises in manufacturing and service sectors is very less efficient than theirs in agriculture, forestry and fishing sector.
ABSTRACT
This paper examines the differences in the impact of ownership types and economic sectors on the business efficiency of 4,733 enterprises in Vietnam by the year of 2015. By the method of analysis of variance (ANOVA), it is shown that while types of ownership, foreign, state and private ownership, have a significant and different impact on the performance of businesses, the difference in economic sectors does not affect the enterprise efficiency. In addition, when testing simultaneous effect of these factors, some findings are as follows: private-owned enterprises’ efficiency in the manufacturing and service sectors is better than those in agriculture, forestry and fishing sector; conversely, foreign invested enterprises operating in agriculture, forestry and fishing sector own better performance than theirs in manufacturing and service sectors; state-owned enterprises in manufacturing and service sectors is very less efficient than theirs in agriculture, forestry and fishing sector.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn