Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÓM NGÀNH KINH TẾ ĐÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế; Số: 471;Từ->đến trang: 70-77;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ sau đại hội Đảng lần IV (1986), Việt Nam đã có nhiều chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế Việt Nam theo định hướng ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp và dịch vụ làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu bài viết cho thấy mức độ đóng góp của các nhóm ngành kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào tăng trương kinh tế Việt Nam chưa xứng tầm với mức độ ưu đãi tập trung nguồn lực sản xuất. Tình trạng lấn át đầu tư và hiệu quả đầu tư thấp ở các nhóm ngành kinh tế đã được định hướng làm đầu tàu trong nền kinh tế Việt Nam.
ABSTRACT
Since the Fourth National Congress of Vietnamese Communist Party (1986), Vietnam had many policies and strategies which prioritized allocating resources to industrial and service sectors in order to promote economic growth. The research result indicated that the contribution of industrial and service sectors to the growth of Vietnamese economy has not met with the priority in production resource allocation. The situation of tendentious but poor performing investment in industrial and service sectors which were considered the economic sector leaders in Vietnam was also explored in this research.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn