Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 EXAMINING FACTORS INFLUENCING CREDIT RISK AT VIETNAM
BANK FOR SOCIAL POLICIES
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Quang Tin; Tran Thi Nga; Phan Dinh Anh
Nơi đăng: International Journal of Social Science and Economic Research; ISSN: 2455-8834;; Số: Volume:03, Issue:04 "April 2018";Từ->đến trang: 1679-1696;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The study uses Binary Logistics regression model to measure the influence of factors on credit
risk at Vietnam Bank for Social Policies. The findings prove the impacts on credit risk of the
following factors: demographic characteristics, job characteristics, loan characteristics and some
factors inside the bank. The research results provide an empirical evidence for managers of
Vietnam Bank for Social Policies to make appropriate lending decisions and policies to reduce
credit risk.
ABSTRACT
The study uses Binary Logistics regression model to measure the influence of factors on credit
risk at Vietnam Bank for Social Policies. The findings prove the impacts on credit risk of the
following factors: demographic characteristics, job characteristics, loan characteristics and some
factors inside the bank. The research results provide an empirical evidence for managers of
Vietnam Bank for Social Policies to make appropriate lending decisions and policies to reduce
credit risk.
[ 2018\2018m010d015_8_32_24NOI_DUNG.PDF ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn