Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐÊN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Tạp chính Nghiên cứu kinh tế; Số: 10 (485) tháng 10 năm 2018;Từ->đến trang: 11-22;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ sau đại hội Đảng lần IV (1986), Việt Nam thừa nhận đa dạng hóa sở hữu và kinh tế nhiều thành phần trong nền kinh tế Việt Nam, trong đó Kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam đều ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển khu vực kinh tế Nhà nước làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu bài viết cho thấy mức độ đóng góp của thành phần kinh tế Nhà nước vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa xứng tầm với mức độ ưu đãi tập trung nguồn lực sản xuất. Tình trạng lấn át đầu tư và hiệu quả đầu tư thấp ở thành phần kinh tế Nhà nước so với các thành phần kinh tế khác ở Việt Nam.
ABSTRACT
After the fourth National Congress of the Communist Party of Vietnam, the ownership diversification and multi-sector commodity economy are recognized in Vietnam, of which the government sector plays a main role. As a result, the strategies and policies for economic development have given priority of resources to the government sector to motivate the economic growth in Vietnam. The research result shows that the contribution of government sector to economic growth in Vietnam has not sufficed the resource concentration. Overwhelming investment and low efficient investment in government sector are also found in this research.
[ 2018\2018m012d09_19_4_14InCanBai2-so10-2018-PhamQuangTin.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn