Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐO LƯỜNG ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH KINH TẾ CẤP I ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Quang Tín*; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020;Từ->đến trang: 55;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài viết này nhóm tác giả sử dụng một số kỹ thuật định lượng để phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu, hiệu quả đầu tư và đặc biệt đo lường đóng góp của các ngành kinh tế cấp I đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tồn tại tình trạng bất cân xứng trong đầu tư; hiệu quả suy giảm theo quy mô đầu tư, cũng như sự khác biệt giữa tỷ trọng đầu tư trong nền kinh tế với hiệu quả đầu tư và vai trò của từng ngành kinh tế cấp I trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Những ngành có tỷ trọng đầu tư cao lại có hiệu quả đầu tư thấp, đóng góp thấp vào tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, một số ngành có tý trọng đầu tư thấp lại có hiệu quả đầu tư cao và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam
ABSTRACT
This study uses quantitative analysis methods to analyze the shift in economic structure and investment efficiency. Also, it evaluates the contributions of level 1 economic activities to economic growth of Viet Nam from 2005 to 2018. The findings show that inaproportionate investment led to decreasing investment efficiency and differentiation between investment proportion, investment efficiency and contributions of each level 1 economic activity to economic growth of Viet Nam. In particular, the economic activities with high investment had low investment efficiency and contributed insignificantly to economic growth, whereas economic activities with low investment had high investment efficiency and remarkable contributions to economic growth of Viet Nam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn