Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các nước khu vực ASEAN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tin
Nơi đăng: Tap chi Kinh tế & Phát triển; Số: 117;Từ->đến trang: 40-45;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, việc nghiên cứu xem xét sự tăng trưởng, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế một quốc gia theo thời gian là chưa đủ mà phải đặt trong mối quan hệ so sánh với các quốc gia khác trong khu vực và thế giới. Bài viết này nghiên cứu, xem xét sự tăng trưởng GDP Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các nước trong khu vực ASEAN.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
In integration and globalization tendency, the research of one country’s growth, development and transfer of economic structure along time is not enough. So, we must put this in comparision with other countries in zone and the world. This paper examines the growth of Vietnam GDP in comparsion with other countries in ASEAN zone.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn