Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 THU NHẬP DÂN CƯ VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ SO SÁNH VỚI CÁC NƯỚC KHU VỰC ASEAN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tin
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tap chi Nghiên cứu Kinh tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 353;Từ->đến trang: 60-65;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những năm qua kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2005 - 8,43%; 2006 - 8,17%. Xét cả giai đoạn 1996-2006 tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 7,11% là tương đối cao so với các nước trong khu vực. Đời sống kinh tế xã hội của người dân được cải thiện, các nhu cầu thiết yếu của đại bộ phận dân cư được đáp ứng. Có sự dịch chuyển cơ cấu về tiêu dùng từ ăn no mặt ấm sang ăn ngon mặt đẹp. Những trang thiết bị tiêu dùng hiện đại có giá trị cao không còn lạ trong các hộ gia đình. Nhu cầu tinh thần được nâng cao các chương trình vui chơi giải trí, chương trình văn hóa có tầm vóc quốc tế được công chúng tiếp nhận. Những điều này, cho thấy mức chi tiêu của dân cư Việt Nam đã được cải thiện đáng kể so với những thập kỷ trước, sự gia tăng chi tiêu dân cư là một trong những cơ sở để kết luận thu nhập của người dân đã được cải thiện và nâng cao, vì chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập. Việc nghiên cứu biến động thu nhập của dân cư theo thời gian và không gian là một vấn đề cần thiết làm cơ sở đánh giá về mức sống của dân cư Việt Nam so với các nước trong khu vực.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Vietnam economics has constantly increased in the last few years through growth speed of GDP from 1996 to 2006, average of 7,11% which is relatively high in Asean countries. Socio-economics standard is improved, expenditure structure tranfer according to positive orientation. The living standard of Vnese has been improved remarkablly compared with previous decades. So, a study on changes of Vietnamese income depending on times and places is necessary. The study helps us evaluate the living standard of Vietnamese with that of neighboring countries.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn