Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,214,464

 Thực trạng việc làm của người lao động trong các hộ diện thu hồi đất tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học $ Công nghệ; Số: 19;Từ->đến trang: 49-54;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những năm gần đây, có nhiều Tỉnh, Thành phố ở Việt Nam thực hiện chính sách đổi đất lấy hạ tầng và đã tạo ra sự thay đổi rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của người dân, đặc biệt là những hộ dân bị thu đất để phục cho các dự án. Bài viết này nghiên cứu tình trạng việc làm của lao động trong các hộ bị thu hồi đất ở Quảng Nam để làm cơ sở xây dựng các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho người dân Quảng Nam. Đặt biệt là bộ phận lao động trong các hộ dân bị thu hồi đất.
ABSTRACT
In recent years, many provinces and cities in Vietnam have implemented the policy of exchange land for infrastructure which has greatly affected the economic social life. This paper examines the laborers’ actual job situation in families, especially those whose land was recovered for projects. in Quang Nam province. The research will serve as basis to build supporting schemes for these people in Quang Nam province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn