Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,739,526

 Nghiên cứu thu nhập và việc làm của các hộ tái định cư quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phạm Quang Tín; Thành viên:  Nguyễn Bá Thế
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: T2007-04-08 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu thu nhập và việc làm của các hộ tái định cư quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn