Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,293,982

 Nghiên cứu các nhân tố ngoại sinh tác động đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Phạm Quang Tín; Thành viên:  Hồ Huỳnh Thùy Linh
Số: Đ2013-04-42-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu các nhân tố ngoại sinh tác động đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn