Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,747

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính thời sự về quan điểm giáo dục trên tạp chí Nam Phong (1917 – 1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. TC Lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Số: 419+420. Trang: 116-118. Năm 2019. (Jun 13 2019 11:09AM)
[2]Bài báo: Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917-1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4: Những vấn đề giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay. Số: ISBN:978-604-73-7135-8. Trang: 1315 - 1321. Năm 2019. (Mar 31 2020 5:00PM)
[3]Bài báo: Vấn đề giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX: (Khảo tả sự hiện diện và ý nghĩa của nó trên Nam Phong tạp chí 1917-1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 30-8. Trang: 32. Năm 2018. (Jun 13 2019 11:14AM)
[4]Bài báo: Vấn đề giáo dục phụ nữ trên Nam Phong tạp chí (1917-1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 30(04).2018. Trang: 32. Năm 2018. (Jun 13 2019 11:12AM)
[5]Tham luận: Thực trạng tổ chức chuyên trang địa phương của một số tờ báo in ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay. Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Hội thảo khoa học: Báo chí miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trang: 22-24. Năm 2012. (Mar 4 2018 5:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn