Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Full-scale experimental study on the single and group of soil-cement columns under vertical load applying for buildings
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Do Huu Dao, Pham Van Ngoc, Phan Cao Tho, Anand Puppala and Erwin Oh
Nơi đăng: Geotechnical Testing Journal; Số: Under Review;Từ->đến trang: Under Review;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents the results of in-situ research on the soil-cement column (SC column) as the foundation of buildings. A physical model was constructed consisting of two single SC columns, one group of three SC columns (G1), and another group of five SC columns (G2) with a diameter of 0.6 m and a length of 7.5 m. Among ten experimental columns, four SC columns were instrumented by strain gages to determine the load transfer and analysis the skin and toe resistance distributions along the depth of the SC columns. These columns were constructed by the wet mixing method according to Japanese technology with two static blades to increase the quality of the mixture. The bearing capacity of the single SC column was measured as 1,180 kN, the top and toe displacements about 36.6 mm and 27.7 mm, respectively. For the group of SC columns, the skin resistance of the centre and outer columns decreased by 4.17 % and 16.16 %, respectively, in comparison to the single column. The toe resistance of the SC column in the groups was significantly lower than that of the single column, from 45.10 % for the group G1, and up to 60.78 % for the group G2. The effect of the group of SC columns was also determined from the experiment with the group coefficients (h) around 0.664 for the group G1, and 0.554 for the group G2. The research results from the full-scale model are essential in evaluating the group effects of the SC columns, especially in applications for the foundation of buildings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn