Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A study on the main factors affecting the reinforcement corrosion in mechanically stabilised earth walls used steel and designing a program to predict the service life of the walls
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Linh CHAU, Thu Ha NGUYEN, Dinh Phung VU and Van Ngoc PHAM
Nơi đăng: The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019); Số: 1;Từ->đến trang: 175-182;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn