Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự tương tác giữa công trình cầu-cọc-đất nền.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GVC. ThS. Lê Văn Lạc; GV. ThS. Đỗ Hữu Đạo; KS. Phạm Văn Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 4[45]/2011;Từ->đến trang: 107 đến 115;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc nghiên cứu sự tương tác giữa công trình xây dựng và đất nền đang được quan tâm và tính toán cho các công trình quan trọng trong thời gian gần đây. Đặc biệt đối với các công trình cầu dây văng nhịp lớn, việc tính toán chính xác nội lực, chuyển vị của các bộ phận cầu có xét đến tương tác với đất nền là rất quan trọng. Để thực hiện điều đó, đề tài này nghiên cứu về các mô hình nền, phương pháp xác định các thông số nền. Từ đó, áp dụng để mô hình khảo sát sự tương tác giữa công trình cầu dây văng- cọc - đất nền trên phần mềm Sap2000V12 và đưa ra kết quả nội lực, chuyển vị tại 1 số mặt cắt kết cấu cầu, cũng như nội lực và chuyển vị của cọc khoan nhồi.
ABSTRACT
The study on the interaction of construction and foundation has been interested and calculated for important constructions recently. Especially the long span Cable bridges, accurate calculation of internal force, displacement from interaction soil – pile – construction is very important. Therefore, this topic researches into the foundation models, the method of determination of foundation factors. Thence, this method is applied aim in order to study the interaction of Cable bridge structure- pile- soil based on Sap2000V12 software and the result of an internal force, displacement at some bridge’s cross sections and bored cast-in-place piles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn