Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khoảng cách giữa yêu cầu của nhà tuyển dụng và mức độ đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của trợ lý kiểm toán mới vào nghề. Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 265. Trang: 56-63. Năm 2019. (Aug 26 2020 9:48AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của đặc điểm quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Hoài HươngTrần Thùy Uyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 249. Trang: 30-37. Năm 2018. (Aug 26 2020 9:45AM)
[3]Bài báo: Hướng thay đổi chuẩn mực kế toán Việt Nam: Nhìn từ dự thảo Chuẩn mực chung "Khuôn khổ của việc lập, trình bày báo cáo tài chính". Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 213. Trang: 78-84. Năm 2015.
(Jul 29 2015 4:46PM)
[4]Bài báo: Việt Nam có các điều kiện thuận lợi để áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRS?. Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí Kinh tế & Phát triển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 199. Trang: 40-45. Năm 2014.
(Jul 29 2015 4:39PM)
[5]Bài báo: Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế. Tác giả: Phạm Hoài Hương
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 155-164. Năm 2010. (Feb 19 2013 9:05AM)
[6]Bài báo: Bàn về bản chất của nội dung phản ánh ở các tài khoản dự phòng. Tác giả: Phạm Hoài Hương
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí kế toán, VAA
marriage affairs open i want an affair
. Số: 69. Trang: 18-19. Năm 2007.
(Feb 19 2013 9:17AM)
[7]Bài báo: Phương pháp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Tác giả: Phạm Hoài Hương. Tạp chí kế toán, VAA. Số: 62. Trang: 35-37. Năm 2006. (Feb 19 2013 9:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Going concern assessment: Decision tree approach. Authors: Nguyen Le Hanh TamPham Hoai Huong. Proceedings of International Conference on Accounting and Finance 2017. Pages: 104-115. Year 2017. (Aug 26 2020 9:58AM)
[2]Presentations: Accounting standard compliance in an emerging economy-Vietnam. Authors: Pham Hoai Huong
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of International Conference on Accounting 2015
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 228-239. Year 2015.
(Jul 29 2015 4:53PM)
[3]Presentations: De jure convergence of Vietnamese and international accounting standards. Authors: Hoai Huong Pham, Greg Tower and Glennda Scully. 20011 AFAANZ Conference, Darwin, Australia. Pages: 118. Year 2011. (Feb 19 2013 9:32AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn