Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,685

[1] Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Số: 92; 133. Năm: 2000; 2005.
[2] Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2001.
[3] Ban chấp hành công đoàn Trường Đại học Kinh tế tặng. Số: 34; 05. Năm: 2002; 2004.
[4] Ban chấp hành công đoàn Đại học Đà Nẵng tặng. Năm: 2003.
[5] Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng. Số: 40443. Năm: 2007.
[6] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen. Số: 4920; 5124. Năm: 2007; 2010.
[7] Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế tặng. Số: 15/QĐ 188. Năm: 2009.
[8] Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng. Năm: 2010.
[9] Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5742/QĐKT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn