Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,730

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường thông qua chương trình thực tập: tổng quan lý thuyết. Tác giả: Trần Nguyễn Phương Minh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB). Số: ISBN: 978-604-84-1850-2. Trang: 135-146. Năm 2016. (Oct 1 2019 7:33PM)
[2]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với quảng cáo SMS . Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trần Nguyễn Phương Minh . Tạp chí phát triển kinh tế. Số: 286. Trang: 89-108. Năm 2014. (Apr 14 2016 9:48AM)
[3]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng chuyển tiền điện tử qua điện thoại di động tại Việt Nam. Tác giả: Trần Nguyễn Phương Minh, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng. Số: 17. Trang: 47-55. Năm 2011. (Oct 1 2019 7:07PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Digital Technology as a Powerful Tool of Modern Marketing: Case of Viet Nam. Authors: Lê Thị Mười, Phạm Thị Lan Hương, Sanguinetti Véronique, Trần Nguyễn Phương Minh, Phạm Quỳnh Lệ. International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, 10/2016, Đà Nẵng. No: ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 30-38. Year 2016. (Oct 1 2019 7:36PM)
[2]Article: The Impact of User-Generated contenton purchase intention: A conceptual framwork. Authors: Tran Nguyen Phuong Minh, Pham Hoang Nam. International Conference - Marketing in the Connected Age, 15 October 2016, Danang, Vietnam. No: ISBN: 978-604-84-1836-6. Pages: 26-37. Year 2016. (Oct 1 2019 7:22PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn