Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Genre practices in mechanical engineering academic articles: Prototypicality and intra-disciplinary variation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thi Ngoc Phuong Le (University of Auckland, New Zealand) & Minh Man Pham (The University of Danang – University of Technology and Education, Vietnam)
Nơi đăng: Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos.; Số: Ibérica 39 (Spring 2020);Từ->đến trang: 243-266;Năm: 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn