Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,697,035

  Tổng hợp polyaniline theo phương pháp trùng hợp nhũ tương đảo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, François-XavierX Perrin
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 44;Từ->đến trang: 12-19;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polyaniline (PANI) được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp trong nhũ tương đảo ở 0oC khi sử dụng peroxydisulfate amoni (APS) là chất oxy hóa và chất hoạt động bề mặt là axit decylphosphonic (DcPA). Phương pháp này cho phép doping đồng thời DcPA trong sản phẩm polyaniline thu được. Ảnh hưởng của các điều kiện trùng hợp trong môi trường nhũ tương đảo lên hình thái học của sản phẩm polyaniline đã được khảo sát. Kết tủa polyaniline được doping axit decylphosphonic (Pani-dope-DcPA) đã tách ra trong hệ nhũ tương với n-heptane là môi trường phân tán. Sản phẩm Polyaniline được doping bằng acid thu được đánh giá bằng các kỹ thuật hóa lý như: UV-vis, FT-IR. Các hình thái học của polymer đã được quan sát bởi kính hiển vi điện tử quét (SEM).
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
The polyaniline (PANI) was synthesized via a polymerization in inverse emulsion at 0oC by using ammonium peroxydisulfate (APS) as oxidant and decylphosphonic acid (DcPA) as surfactant. This method allows doping simultaneously the DcPA in polyaniline product. The influence of inverse emulsion polymerization condition on the polyaniline morphology was investigated. The precipitation of decylphosphonic acid doped polyaniline- (PANI-dope-DcPA) was performed in an emulsion whose the dispersion phase is n-heptane. The PANI doped by acid product was characterized by UV-vis, FT-IR techniques. The morphology of polymer was observed by SEM.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn