Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,570,936

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Atomic-level insights into single Pt atom catalysts on CeO2 support. Tác giả: Ho Viet Thang,* Duong The Hy, Phan The Anh, Nguyen Thi Minh Xuan. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 61. Trang: 45-49. Năm 2023. (Jun 21 2023 1:46PM)
[2]Bài báo: Tổng hợp vật liệu trên cơ sở hydrogel từ vi tinh thể cellulose với khả năng giữ ẩm cao, giải phóng nước chậm và thân thiện với môi trường. Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Huỳnh Thị Thanh Thắng, Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol. 20, No. 9. Trang: 39-42. Năm 2022. (Mar 28 2023 4:01PM)
[3]Bài báo: DFT STUDY OF CO2 ACTIVATION ON PRECIOUS METAL SINGLE ATOM ANCHORED GRAPHENE. Tác giả: Ho Viet Thang, Thong Le Minh Pham, Duong The Hy, Phan The Anh, Nguyen Thi Minh Xuan, Mai Van Bay, Tran Duc Manh. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng. Số: 1B(60B)/5-2022. Trang: 3-8. Năm 2022. (Jun 21 2023 1:44PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp đến sự hình thành vật liệu PVA hydrogel . Tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol. 18, No. 4.1. Trang: 14-18. Năm 2020. (Mar 28 2023 3:58PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu. Tác giả: Phan Thế Anh và Đặng Kim Hoàng. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 6-9. Năm 2019. (Jul 10 2019 1:01PM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của tác nhân tăng cường lên tính chất hóa lý và hiệu quả chống ăn mòn của polyaniline. Tác giả: Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Hóa học. Số: 55(4E23). Trang: 1-6. Năm 2017. (Jun 18 2018 3:02PM)
[7]Bài báo: POLY(D, L-LACTIC ACID) : POLYMER PHÂN HỦY SINH HỌC TỔNG HỢP THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG NGƯNG TRỰC TIẾP. Tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5(102). Trang: 1-4. Năm 2016. (Jul 22 2016 3:05PM)
[8]Bài báo: Tổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng polyaniline đến hiệu quả chống ăn mòn của màng sơn. Tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108). Trang: 1-6. Năm 2016. (Apr 21 2017 2:05PM)
[9]Bài báo: Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA) thu được từ trùng hợp nhũ tương. Tác giả: Phan Thế Anh, F.X.Perrin, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Dầu khí. Số: 1. Trang: 47-53. Năm 2016. (Feb 18 2016 10:22AM)
[10]Bài báo: Phương pháp trùng hợp bề mặt để tổng hợp sợi Nano Polyaniline tăng cường bằng decylphosphonic acid. Tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Dầu Khí. Số: 7. Trang: 36-41. Năm 2013. (Aug 18 2015 4:35PM)
[11]Bài báo: Tổng hợp polyaniline theo phương pháp trùng hợp nhũ tương đảo . Tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, François-XavierX Perrin
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 44. Trang: 12-19. Năm 2011. (Aug 18 2015 4:25PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng áp dụng vào lưu trữ Biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, NguyễnVăn Đông
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: SỐ 5(34). Trang: 50-58. Năm 2009.
(Aug 18 2015 4:16PM)
[13]Bài báo: Tạo hình và nghiên cứu tính siêu kỵ nước của vật liệu composite C-CNT . Tác giả: Phan Thế Anh, Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Hóa học
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 310-315. Năm 2009.
(Aug 18 2015 4:20PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Novel carrier for seafood wastewater treatment using moving bed biofilm reactor system. Authors: T.Anh Phan, Tung Ngoc Pham, The Hy Duong, Hoang M. Nguyen. Environmental Engineering Research. No: 28(5): 220508. Pages: 1-11. Year 2023. (Mar 28 2023 3:41PM)
[2]Article: Synthesis and preparation of hydrophobic CNTs-coated melamine formaldehyde foam by green and simple method for efficient oil/water separation. Authors: The-Anh Phan, Kim-Hoang Dang, Lam Nguyen-Dinh. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY. No: Vol. 14, No. 4. Pages: pp. 531–537. Year 2020. (Mar 1 2021 3:22PM)
[3]Article: Synthesis and characterization of decyl phosphonic acid, applicationsin emulsion polymerization and anti-corrosion coating
.
Authors: The-Anh Phan, François-Xavier Perrin and Lam Nguyen-Dinh
. Korean J. Chem. Eng. No: 35(6). Pages: 1365-1372. Year 2018.
(Jun 18 2018 3:07PM)
[4]Article: Preparation and characterization of polyaniline in reversed micelles of decylphosphonic acid for active corrosion protection coatings. Authors: F. X. Perrin, T. A. Phan, D. L. Nguyen. European Polymer Journal. No: 66. Pages: 253-265. Year 2015. (Aug 18 2015 9:10PM)
[5]Article: Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in phosphonic acid amphiphile aqueous micellar solutions for waterborne corrosion protection coatings. Authors: F. X. Perrin, T. A. Phan, D. L. Nguyen. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 53. Pages: 1606–1616. Year 2015.
(Aug 18 2015 9:26PM)
[6]Article: Preparation of micro-nano-composites of TiO2/carbon nanostructures, C/CNT macroscopic shaping and their applications. Authors: Thu Ha Thi Vu, Hang Thi Au, Dinh Lam Nguyen, Thu Trang Thi Nguyen, The Anh Phan & Huynh Anh Hoang. Journal of Experimental Nanoscience, Publisher: Taylor & Francis
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISSN 1745-8080 (Print). Pages: 1-13. Year 2012.
(Aug 18 2015 4:43PM)
[7]Presentations: Synthèse de la polyaniline dopée acide décylphosphonique en milieu micellaire . Authors: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, François-Xavier PERRIN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. 2ème Journées scientifiques franco-vietnamiennes. Pages: 15. Year 2011. (Aug 18 2015 9:46PM)
[8]Article: “Micro nano composite” materials based on the carbon nanostructures with macroscopic shaping for photo-catalytic and adsorption applications. Authors: Phan The Anh, Vu Thi Thu Ha, Nguyen Dinh Lam
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings Second International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 0. Pages: 338. Year 2009.
(Aug 18 2015 4:51PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn