Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,571,487

 POLY(D, L-LACTIC ACID) : POLYMER PHÂN HỦY SINH HỌC TỔNG HỢP THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG NGƯNG TRỰC TIẾP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 5(102);Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Poly(D, L-lactic acid) (PDLLA) được tổng hợp theo phương pháp trùng ngưng trực tiếp axit D,L-lactic với việc sử dụng SnCl2 làm xúc tác, p-xylene làm tác nhân tạo hỗn hợp đẳng phí với nước và nitơ làm tác nhân lôi cuốn nước. Ảnh hưởng của điều kiện tổng hợp đến khối lượng phân tử và hiệu suất phản ứng đã được nghiên cứu chi tiết. Với 20 ml axit lactic ban đầu, khối lượng phân tử trung bình số của polymer thu được (Mn = 3817) và hiệu suất phản ứng (77%) đạt giá trí lớn nhất sau 25h tổng hợp với 26 mL xylene và 1% xúc tác trong môi trường khí nitơ. Cấu trúc hóa học và tính chất nhiệt của PDLLA đã được đánh giá bằng phổ hồng ngoại và phân tích nhiệt trọng lượng. Khối lượng phân tử trung bình số của sản phẩm được tính toán từ độ nhớt của nó đo được bằng nhớt kế mao quản
ABSTRACT
Poly(D, L-lactic acid) (PDLLA) is synthesized by direct polycondensation of D,L-lactic acid with SnCl2 as catalyst, p-xylene as azeotropic agent and nitrogen as a purging agent. The effect of polycondensation conditions on molecular weight and yield is studied in detail. By using 20 ml lactic acid as reactant, we can obtain the maximum number average molecular weight (Mn = 3817) and the highest yield (77%) after 25h of reaction with 26 mL of xylene and 1wt.% of SnCl2 under nitrogen. The chemical structure and thermal properties of PDLLA are characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and by thermo-gravimetric analysis (TGA) respectively. The number average molecular weight of the product is calculated from their viscosity measured by capillary viscometer.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn