Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,697,967

 Tổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng polyaniline đến hiệu quả chống ăn mòn của màng sơn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108);Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polyaniline tăng cường bởi anion phosphate (PANI-H3PO4) được tổng hợp trong các điều kiện khác nhau về tính acid và trạng thái khuấy trộn của hỗn hợp phản ứng. Hiệu suất trùng hợp đạt giá trị cực đại khi polyaniline được tổng hợp với H3PO4 có nồng độ 0.5M và khuấy trộn. Trong khi đó polyaniline có cấu trúc sợi nano với đường kính trung bình khoảng 200 nm được tổng hợp trong điều kiện H3PO4 có nồng độ 0.1M kèm theo sự khuấy trộn. Các hạt polyaniline thu được được đánh giá đặc trưng bằng phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Ảnh hưởng của hàm lượng độn polyaniline đến hiệu quả bảo vệ ăn mòn của màng sơn được khảo sát bằng phương pháp phun muối theo tiêu chuẩn ASTM B117. Các màng sơn nghiên cứu được phối trộn 0.5, 2 và 15 % khối lượng polyaniline. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng màng sơn chứa 2% polyaniline có hiệu quả chống ăn mòn tốt nhất.
ABSTRACT
The phosphate doped polyaniline (PANI-H3PO4) is synthetized in various acidity and agitation conditions. The maximum yield is produced when the polyaniline is prepared in H3PO4 0.5M and under agitation. Polyaniline nanofibers with an average diameter of 200 nm are formed in H3PO4 0.1M along with agitation. The synthesized PANIs are characterized by Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR), Thermogravimetric Analysis (TGA) and Scan Electronic Microscopy (SEM). The effect of polyaniline content on the corrosion resistance performance of coating using polyvinyl butyral as a binder is evaluated by salt spray test according to ASTM B117 Standard. The investigated coatings are loaded with 0.5, 2 and 15 wt% of polyaniline. The results demonstrate that the maximal protection efficiency is obtained with the sample containing 2% of polyaniline
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn