Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,698,972

 DFT STUDY OF CO2 ACTIVATION ON PRECIOUS METAL SINGLE ATOM ANCHORED GRAPHENE
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ho Viet Thang, Thong Le Minh Pham, Duong The Hy, Phan The Anh, Nguyen Thi Minh Xuan, Mai Van Bay, Tran Duc Manh
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; Số: 1B(60B)/5-2022;Từ->đến trang: 3-8;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn