Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,683

 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Tài
Nơi đăng: TESOL INDONESIA INTERNATIONAL CONFERENCE, ELE Publishing, Asian EFL Journal, December 2016; ISSN: 1738 – 1460, Volume 04; Số: ISSN: 1738 – 1460;Từ->đến trang: Volume 04;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Over the course of conducting the study entitled “An Investigation into Some Factors Influencing to Students’ Motivation to Learn Speaking English of First - Year Students at English Department, University of Foreign Language Studies - Danang University”, the presenter has drawn some of useful and interesting results and information related to this topic. In term of theory, the presenter summarized the concepts of motivation, some kinds of motivation into learning languages, internal and external motivation and how they affected into learning speaking English. As a result, both lecturers and students will have an overview and understand students’ motivation in learning speaking English. In addition, this study has focused on analyzing some main factors influencing students’ motivation of learning English. To illustrate, the presenter has presented some factors including learners, teachers, teaching methods and power distances also. Especially, this study also covers some characteristics of speaking skill as well as communicative language teaching. All in all, through this research process, it can be seen clearly that English has such huge role for all students, and the first – year students in Danang University are no exception.
ABSTRACT
Over the course of conducting the study entitled “An Investigation into Some Factors Influencing to Students’ Motivation to Learn Speaking English of First - Year Students at English Department, University of Foreign Language Studies - Danang University”, the presenter has drawn some of useful and interesting results and information related to this topic. In term of theory, the presenter summarized the concepts of motivation, some kinds of motivation into learning languages, internal and external motivation and how they affected into learning speaking English. As a result, both lecturers and students will have an overview and understand students’ motivation in learning speaking English. In addition, this study has focused on analyzing some main factors influencing students’ motivation of learning English. To illustrate, the presenter has presented some factors including learners, teachers, teaching methods and power distances also. Especially, this study also covers some characteristics of speaking skill as well as communicative language teaching. All in all, through this research process, it can be seen clearly that English has such huge role for all students, and the first – year students in Danang University are no exception.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn