Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,010

 An Investigation Into The Effectiveness Of Watching Vlog Toward Listening Skills Improvement For First – Year Students Of English Department At University Of Foreign Language Studies – The University Of Danang – Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Corresponding Author:Phạm Thị TàiCo- Author: Đỗ Nguyễn Tường Linh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội Thảo IPCoRE 2017; Số: ISBN: 978-967-399-291-1;Từ->đến trang: 270-277;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This research attempts to investigate the effectiveness of watching VLOG toward listening skills improvement. Based on the discussion, a number of recommendations and notices are suggested for teachers and students during the application of this method to improve listening skills. To answer the research problem, the data was collected from the experimental study, questionnaires, and interview with freshmen of English Department at University of Foreign Language Studies – The University of Danang are analyzed quantitatively. The study was conducted with the expected result that VLOG could improve listening skills of freshmen of English Department at University of Foreign Language Studies – The University of Danang, Vietnam. Key words: VLOG, listening skills, recommendations, experimental study, freshmen.
ABSTRACT
This research attempts to investigate the effectiveness of watching VLOG toward listening skills improvement. Based on the discussion, a number of recommendations and notices are suggested for teachers and students during the application of this method to improve listening skills. To answer the research problem, the data was collected from the experimental study, questionnaires, and interview with freshmen of English Department at University of Foreign Language Studies – The University of Danang are analyzed quantitatively. The study was conducted with the expected result that VLOG could improve listening skills of freshmen of English Department at University of Foreign Language Studies – The University of Danang, Vietnam. Key words: VLOG, listening skills, recommendations, experimental study, freshmen.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn