Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,632

 An Investigation Into Finding Common Mistakes of Writing Skill And Improving Writing Skill of First-Year Students Of University of Foreign Language Studies - The University Of Danang by Team Working on Facebook
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Tài
Nơi đăng: Journal of Teaching English for Specific and Academic Purpose; Số: ISSN: 2334-9212;Từ->đến trang: 639-645;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This research attempts to investigate the effectiveness of using team working on Facebook toward writing skills improvement. Based on the discussion, a number of recommendations and notices are suggested for teachers and students during the application of this method to improve writing skills. To answer the research problem, the data collected from the experimental study, questionnaire, and interview with first- year students of English Department at the University of Foreign Language Studies – The University of Danang are analyzed quantitatively. Key words: team working, writing skills, recommendations, experimental study, Facebook
ABSTRACT
This research attempts to investigate the effectiveness of using team working on Facebook toward writing skills improvement. Based on the discussion, a number of recommendations and notices are suggested for teachers and students during the application of this method to improve writing skills. To answer the research problem, the data collected from the experimental study, questionnaire, and interview with first- year students of English Department at the University of Foreign Language Studies – The University of Danang are analyzed quantitatively. Key words: team working, writing skills, recommendations, experimental study, Facebook
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn