Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,901

 ÂM NHẠC GIAO HƯỞNG TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY DESUGGESTOPEDIA ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN NĂM 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị TàiLê Hữu Bảo Nguyên
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc tế BOLT; Số: ISBN: 978-604-84-2496-1;Từ->đến trang: 57-61;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Desuggestopedia is widely known as an effective language teaching method as it draws new experience in learning a foreign language among students. By applying factors that cross over psychological and emotional barriers such as well-decorated classroom, classical music and fine arts, engaging activities etc., students spontaneously integrate different learning strategies that are visual, auditory and kinesthetic. This research paper focuses on the effect of applying concert sessions using baroque music in the Desuggestopedia method on third-year students’ ability to learn vocabulary. The author conducted a teaching period using the concert sessions from the Desuggestopedia method. Five students from Universit y of Foreign Language Studies have taken part in the ‘experimental’ teaching method. The method used is focus group interview with the students after having the students experience the new language teaching method. The results are displayed in tables, whic h suggest the limitations and recommendations on further research in the future. Key words: Baroque music; desuggestopedia; language learrning; teaching method ; concert session.
ABSTRACT
Desuggestopedia is widely known as an effective language teaching method as it draws new experience in learning a foreign language among students. By applying factors that cross over psychological and emotional barriers such as well-decorated classroom, classical music and fine arts, engaging activities etc., students spontaneously integrate different learning strategies that are visual, auditory and kinesthetic. This research paper focuses on the effect of applying concert sessions using baroque music in the Desuggestopedia method on third-year students’ ability to learn vocabulary. The author conducted a teaching period using the concert sessions from the Desuggestopedia method. Five students from Universit y of Foreign Language Studies have taken part in the ‘experimental’ teaching method. The method used is focus group interview with the students after having the students experience the new language teaching method. The results are displayed in tables, whic h suggest the limitations and recommendations on further research in the future. Key words: Baroque music; desuggestopedia; language learrning; teaching method ; concert session.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn