Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát kỳ thi trực tuyến do Trường ĐHNN thực hiện và những giải pháp đề xuất cho việc triển khai bài thi xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hương
Nơi đăng:  Listening Comprehension Assessment on Learners’ Listenng skills: A Shortcu to English Communicative Orientation Development; Số:  Listening Comprehension Assessment on Learners’ Listenng skills: A Shortcu to English Communicativ;Từ->đến trang: 14-17;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo báo cáo kết quả khảo sát ba loại định dạng đề thi trực tuyến (gồm kỳ thi xếp lực đầu vào cho khóa học trực tuyến DyNed, kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lưc ngoại ngữ đầu ra của sinh viên trường CĐCN thuộc ĐHĐN, và kỳ thi năng lực giảng dạy tiền Anh ELT dành cho giáo viên tiếng Anh các trường phổ thông thuộckhu vực miền Trung - Tây Nguyên) mà Trường ĐHNN đã tổ chức thực hiện trong vòng năm năm trở lại đây. Phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của từng loại bài thi và từ đó đề xuất một số giải pháp cho việc thiết kế, tổ chức và thực hiện kỳ thi xếp lớp đầu vào trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc ĐHĐN
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn