Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 How effective are EFL software programs for English learning in Vietnamese higher education context?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hương & Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế ICSHT 2018 (the 2nd international conference on social sciences, humanities and technology ) tháng 8.2018 tại Penang, Malaysia; ISBN - 978-967-15744-0-9; Số: 8/2018;Từ->đến trang: 225-232;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn