Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,558

 English for Civil Engineering
Chủ biên: Phạm Thị Thu Hương; Đồng tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Thị Thùy Hương
Nơi xuất bản: NXB Xây Dựng Hà nội; Mã số: ISBN: 978-604-82-1896-6 ;Năm XB: 2016
Số lượng XB: 200; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn