Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ベトナム語からみた日本語複合動詞 -「完了・完遂」のアスペクト的意味を中心に-(Japanese Compound Verbs as seen from Vietnamese - Focusing on the aspectual meaning of “completion”-)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thithanhthao PHAM
Nơi đăng: International Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies; Số: Vol 9;Từ->đến trang: 191;Năm: 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 2019\2019m010d020_13_13_16journal_009-thao.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn