Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,068,839

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán trong tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 81. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Comparison of the Japanese Compound Verbs -ageru/-agaru and their Vietnamese Counterparts: An Examination of Japanese Literature and its Vietnamese Translation. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM). No: 28 (2). Pages: 108-109. Year 2022. (Nov 3 2022 12:28AM)
[2]Article: Research on Effective Methods for the Teaching of Japanese Aspectual Compound Verbs: Analysis of Vietnamese Students of Japanese. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語/日本語教育研究 Studies in Japanese Language and Japanese Language Teaching. No: 13. Pages: 153-168. Year 2022. (Nov 3 2022 12:36AM)
[3]Presentations: Treatment of Japanese Compound Verbs: An Analysis of Japanese Language Education Teaching Materials in Vietnam. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会 Japanese Language Education Methods (JLEM). Year 2021. (Jan 25 2022 11:22AM)
[4]Article: Treatment of Japanese Compound Verbs: An Analysis of Japanese Language Education Teaching Materials in Vietnam. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会 Japanese Language Education Methods (JLEM). No: Vol.28, No.1. Pages: 78-79. Year 2021. (Jan 25 2022 11:25AM)
[5]Presentations: Contrasting Vietnamese “lên” with Japanese “ageru/agaru”: From the Perspective of Subsidiary Verbs. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 Linguistic Dynamics Science 3. Year 2021. (Jul 27 2021 10:47AM)
[6]Article: An Examination of Teaching of Japanese Compound Verbs:Results of a Preliminary Experiment involving Vietnamese Speakers. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 外国語教育研究学会 Japan Association of Foreign Language Education(JAFLE). No: 24. Pages: 1-22. Year 2021. (Jan 25 2022 11:16AM)
[7]Article: An Examination of Teaching of Japanese Compound Verbs: Results of a Preliminary Experiment involving Vietnamese Speakers. Authors: Pham Thi Thanh Thao. 外国語教育研究学会 Japan Association of Foreign Language Education(JAFLE). No: 24. Pages: 1-22. Year 2021. (Nov 3 2022 12:07AM)
[8]Article: Acquisition of Tense & Aspect Observed in a Japanese Learner Corpus: Errors Made by Native Speakers of Vietnamese and L1 Influence. Authors: Pham Thi Thanh Thao. 言語・地域文化研究 (Language, area and culture studies). No: 27. Pages: 137-152. Year 2021. (Mar 9 2021 10:49PM)
[9]Article: Production of Compound Verbs by Vietnamese Learners of Japanese: A Learner Corpus Study. Authors: Pham Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会 Japanese Language Education Methods (JLEM). No: 27-1. Pages: 126-127. Year 2021. (Mar 9 2021 10:52PM)
[10]Presentations: Production of Compound Verbs by Vietnamese Learners of Japanese: A Learner Corpus Study. Authors: Pham Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会 Japanese Language Education Methods (JLEM). Year 2021. (Mar 9 2021 11:01PM)
[11]Presentations: The Acquisition of the Japanese Compound Verb "-dasu": A Survey of Vietnamese Learners. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM). Year 2020. (Mar 9 2021 11:29PM)
[12]Article: Acquisition of the Japanese Compound Verb -komu: A Survey of Vietnamese Learners of Japanese. Authors: Pham Thi Thanh Thao. 外国語教育研究学会 Japan Association of Foreign Language Education(JAFLE). No: 23. Pages: 57-76. Year 2020. (Mar 9 2021 10:40PM)
[13]Presentations: The Acquisition of Aspectual and Connective Expressions in Compound Sentences and the Influence of Native Language: A Comparison of Narratives by Japanese, Chinese, Vietnamese and English Native Speakers in the I-JAS Japanese Learner Corpus. Authors: 望月圭子,小柳昇,PHAM Thi Thanh Thao. 国立国語研究所 National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL). Year 2020. (Jul 10 2020 5:55PM)
[14]Presentations: A Study of Teaching Methods for Japanese Compound Verbs: Examination of Teaching Methods for Native Vietnamese Speakers. Authors: Pham Thi Thanh Thao. 外国語教育学会 Japan Association of Foreign Language Education(JAFLE). Year 2020. (Nov 9 2020 10:23PM)
[15]Article: Aspect in Vietnamese. Authors: Junta Nomura, Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.191-202. Year 2020. (Jul 10 2020 7:17PM)
[16]Article: The Acquisition of the Japanese Compound Verb "-dasu": A Survey of Vietnamese Learners. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM). No: Vol.26 No.2. Pages: 130-131. Year 2020. (Jul 10 2020 5:02PM)
[17]Article: Modality in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.437-445. Year 2020. (Jul 10 2020 7:20PM)
[18]Article: Voice and Related Expressions in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.447-456. Year 2020. (Jul 10 2020 7:22PM)
[19]Article: Expressions of Possession and Existence in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.457-470. Year 2020. (Jul 10 2020 7:23PM)
[20]Article: Transitivity in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.471-482. Year 2020. (Jul 10 2020 7:24PM)
[21]Article: Compound Sentences of Adverbial Modification in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.483-494. Year 2020. (Jul 10 2020 7:26PM)
[22]Article: Information Structure and Noun Predicate Sentences in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.495-502. Year 2020. (Jul 10 2020 7:27PM)
[23]Article: Markers of Information Structure in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.503-511. Year 2020. (Jul 10 2020 7:29PM)
[24]Article: Negation, Adjectives and Compound Sentences of Adnominal Modification in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.513-521. Year 2020. (Jul 10 2020 7:30PM)
[25]Presentations: Correspondence between Japanese and Vietnamese Compound Verbs. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. Institute of Language Research - Tokyo University of Foreign Studies. Year 2019. (Nov 11 2019 7:19PM)
[26]Article: Teaching Japanese Compound Verbs to Vietnamese Learners. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM). No: Vol 26 No.1. Pages: 44-45. Year 2019. (Oct 4 2019 2:13PM)
[27]Presentations: The Acquisition of the Japanese Compound Verb “-komu”: A survey at University of Foreign Language Studies, the University of Danang, Vietnam. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 外国語教育学会 Japan Association of Foreign Language Education(JAFLE). Year 2019. (Jul 10 2020 5:27PM)
[28]Presentations: Japanese Compound Verbs as seen from Vietnamese - Focusing on the aspectual meaning of “completion”-. Authors: Thithanhthao PHAM. International Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies. Pages: 191. Year 2019. (Oct 20 2019 1:13PM)
[29]Presentations: Teaching Japanese Compound Verbs to Vietnamese Learners. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM). Year 2019. (Mar 9 2021 11:26PM)
[30]Presentations: Acquisition of Japanese Aspectual Compound Verbs by Vietnamese Native Speakers. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. Tokyo University of Foreign Studies. Year 2019. (Oct 4 2019 2:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn