Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,140

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán trong tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 81. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Aspect in Vietnamese. Authors: Junta Nomura, Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.191-202. Year 2020. (Jul 10 2020 7:17PM)
[2]Article: The Acquisition of the Japanese Compound Verb "-dasu": A Survey of Vietnamese Learners. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM). No: Vol.26 No.2. Pages: 130-131. Year 2020. (Jul 10 2020 5:02PM)
[3]Article: Modality in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.437-445. Year 2020. (Jul 10 2020 7:20PM)
[4]Article: Voice and Related Expressions in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.447-456. Year 2020. (Jul 10 2020 7:22PM)
[5]Article: Expressions of Possession and Existence in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.457-470. Year 2020. (Jul 10 2020 7:23PM)
[6]Article: Transitivity in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.471-482. Year 2020. (Jul 10 2020 7:24PM)
[7]Article: Compound Sentences of Adverbial Modification in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.483-494. Year 2020. (Jul 10 2020 7:26PM)
[8]Article: Information Structure and Noun Predicate Sentences in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.495-502. Year 2020. (Jul 10 2020 7:27PM)
[9]Article: Markers of Information Structure in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.503-511. Year 2020. (Jul 10 2020 7:29PM)
[10]Article: Negation, Adjectives and Compound Sentences of Adnominal Modification in Vietnamese. Authors: Phạm Thị Thanh Thảo. 語学研究所論集 Journal of the Institute of Language Research , Tokyo University of Foreign Studies. No: Vol.24. Pages: pp.513-521. Year 2020. (Jul 10 2020 7:30PM)
[11]Presentations: The Acquisition of Aspectual and Connective Expressions in Compound Sentences and the Influence of Native Language: A Comparison of Narratives by Japanese, Chinese, Vietnamese and English Native Speakers in the I-JAS Japanese Learner Corpus. Authors: 望月圭子,小柳昇,PHAM Thi Thanh Thao. 国立国語研究所 National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL). Year 2020. (Jul 10 2020 5:55PM)
[12]Article: Teaching Japanese Compound Verbs to Vietnamese Learners. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM). No: Vol 26 No.1. Pages: 44-45. Year 2019. (Oct 4 2019 2:13PM)
[13]Presentations: The Acquisition of the Japanese Compound Verb “-komu”: A survey at University of Foreign Language Studies, the University of Danang, Vietnam. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. 外国語教育学会 Japan Association of Foreign Language Education(JAFLE). Year 2019. (Jul 10 2020 5:27PM)
[14]Presentations: Correspondence between Japanese and Vietnamese Compound Verbs. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. Institute of Language Research - Tokyo University of Foreign Studies. Year 2019. (Nov 11 2019 7:19PM)
[15]Presentations: Acquisition of Japanese Aspectual Compound Verbs by Vietnamese Native Speakers. Authors: PHAM Thi Thanh Thao. Tokyo University of Foreign Studies. Year 2019. (Oct 4 2019 2:52PM)
[16]Presentations: Japanese Compound Verbs as seen from Vietnamese - Focusing on the aspectual meaning of “completion”-. Authors: Thithanhthao PHAM. International Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies. Pages: 191. Year 2019. (Oct 20 2019 1:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn