Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,797

 日本語複合動詞「〜出す」の習得-ベトナム人日本語学習者を調査対象に- (The Acquisition of the Japanese Compound Verb "-dasu": A Survey of Vietnamese Learners)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PHAM Thi Thanh Thao
Nơi đăng: 日本語教育方法研究会誌 Japanese Language Education Methods (JLEM); Số: Vol.26 No.2;Từ->đến trang: 130-131;Năm: 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Among Japanese compound verbs, those expressing aspect lack corresponding expressions in Vietnamese as well as many other languages including Chinese, English and Korean. Production of such verbs by learners of Japanese is extremely low. However, this paper distinguishes lack of production of a linguistic form and understanding of that form. Focusing on the compound verb “-dasu”, it analyzes acceptability judgements by Vietnamese learners and Japanese native speakers, observes learners’ understanding of compound verbs, and proposes more effective pedagogical methods for their instruction.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn