Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,206

 Phương hướng và giải pháp tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên: Nghiên cứu tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chủ nhiệm:  Trương Văn Năm; Thành viên:  Phan Thị Tuyết Trinh
Số: P2013-KH-02 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Trên cơ sở phân tích, đánh giá những số liệu thu thập được, đề tài đã làm rõ thực trạng hoạt động NCKH của sinh viên, số lượng cũng như chất lượng đề tài còn rất hạn chế. Đối với cán bộ quản lý và giảng viên, hầu hết nhận thức đúng đắn về vai trò hoạt động NCKH của sinh viên tại Phân hiệu. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng NCKH sinh viên như hiện tại chính là sinh viên thiếu và yếu những kỹ năng NCKH. Bên cạnh đó hoạt động NCKH của sinh viên còn có một số khó khăn như thiếu kinh phí, thời gian, cơ sở vật chất hỗ trợ. Để tăng cường hiệu quả hoạt động NCKH của sinh viên, nhà trường cần phải tiến hành đồng bộ 3 nhóm biện pháp.

- Tổ chức phối hợp các lực lượng, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động NCKH của sinh viên.
- Huy động nguồn lực để phát triển hoạt động NCKH của sinh viên.
- Gắn hoạt động NCKH của sinh viên với hoạt động học tập.

Các biện pháp trên được xây dựng trên cơ sở khoa học, có tính pháp lý và có tính khả thi.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn