Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,847

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Cơ sở di truyền và Sinh học phân tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Kỹ thuật sinh học phân tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên chính quy và VLVH  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[5]Môi trường trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên chính quy và VLVH  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn