Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,030

 Phát triển các thuật toán nâng cao chất lượng tiếng nói trong miền tần số và miền wavelet
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  TS. Phạm Văn Tuấn; Thành viên:  TS. Ngô Văn Sỹ, ThS. Hoàng Lê Uyên Thục, ThS. Phạm Văn Phát, TS. Vũ Hải Quân, TS. Eric Castelli, GS. Gernot Kubin
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: B2010-ĐN02-61 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn