Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,962

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA ĐẶC ĐIỂM CỦA THANH MỀM CÔNG XÔN Ở KÍCH THƯỚT MICRO
.
Tác giả: Pham Thi Thao Khuong*, Pham Van Phat
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: VOL. 20, NO. 11.2, 2022. Trang: 67-74. Năm 2022.
(Jun 21 2023 11:51AM)
[2]Bài báo: Study on Design of automatic Noise measurement Sensor on the based of IoT Technology. Tác giả: 1st Huong Ngo Thi Minh; Faculty of Electrical and Electronic Engineering, The University of Da Nang – University of Technology and Education; Danang, Viet Nam; ntmhuong@ute.udn.vn. 2nd Toan Pham Quoc,; Smart & Innovative Technology Ioint Stock Company; Danang, Viet Nam; toanpq@sitech.vn 3rd Phat Pham Van; Faculty of Electrical and Electronic Engineering, The University of Da Nang – University of Technology and Education; Danang, Viet Nam; pvphat@ute.udn.vn. 4th Hoang Vu Tran; Faculty of Electrical and Electronic Engineering, The University of Da Nang – University of Technology and Education; Danang, Viet Nam; thvut@ute.udn.vn.. 2022 7th International Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). Số: 978-1-6654-7285-©2022 IEEE. Trang: 129 - 134. Năm 2022. (Jun 24 2023 11:11PM)
[3]Bài báo: TỐI ƯU VÙNG PHỦ MẠNG 4G LTE KHU VỰC QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Phạm Văn Phát. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: No. 1.2. Trang: 27-31. Năm 2019. (Oct 1 2019 9:55AM)
[4]Bài báo: Thiết kế DDR3 SDRAM CONTROLLER trên nền tảng FPGA. Tác giả: Phạm Văn Phát*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 03(88).2015. Trang: 74. Năm 2015.
(Jun 3 2015 10:41AM)
[5]Bài báo: Vai trò tự học và những hạn chế dạy tự học tại trường Cao đẳng Công nghệ. Tọa đàm khoa học Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: ThS. Phạm Văn Phát
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: cdcn2012. Trang: 28- 31. Năm 2012.
(Nov 23 2014 10:23AM)
[6]Tham luận: Một số giải pháp tăng cường tính chủ động trong học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên trường CĐCN. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ Trường Cao đẳng Công nghệ. Tác giả: ThS. Phạm Văn Phát. Trường Cao đẳng Công nghệ- ĐHĐN. Trang: 47- 50. Năm 2011. (Nov 23 2014 10:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: PLC-based PID control system design for an air levitation system. Authors: 1st Van Nam Nguyen, 2nd Thanh-Phong Pham, 3rd Duc Quan Nguyen, 4th Van Phat Pham, 5th Khanh Thoai Vo, 6th Dung Hoang. 2022 7th International Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). No: 978-1-6654-7285-©2022 IEEE. Pages: 83 - 87. Year 2022. (Jun 24 2023 10:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn