Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,174,777

 Повышение конкурентоспособности региона в настоящем контексте (на примере вьетнама)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Фан Хию Куанг
Nơi đăng: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные Научные Исследования Тенденции и Перспективы»; Số: 2;Từ->đến trang: C. 44-52.;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
В статье рассматривается понятие региональной конкурентоспособности, предлагается инструментарий оценки конкурентоспособности регионов в национальной экономике. Выявлены основные проблемы повышения конкурентоспособности вьетнамских регионов в настоящее время и предложены меры, направленные на их решение.
ABSTRACT
The article discusses the concept of regional competitiveness, offers tools for assessing the competitiveness of regions in the national economy. The main problems of increasing the competitiveness of Vietnamese regions at the present time are identified and measures aimed at solving them are proposed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn