Phan Huy Quảng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,873

 
Mục này được 22443 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Huy Quảng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/05/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Trung Thành - Yên Thành - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngoại thương- Kinh tế, 26k01.1; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Ban Công tác học sinh, sinh viên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó bí thư Đoàn TNCS
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: MBA - Quản trị KD Quốc tế; Tại: UD - UN
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2005 - 12/2006: Công tác tại Phòng CNTT thuộc Trung Tâm TT Học Liệu - Đại học Đà Nẵng.
01/2007 - Nay: Chuyên viên Ban Công tác HSSV - ĐHĐN.
2007-2009: Phó Bí thư Đoàn TN Cơ quan Đại học Đà Nẵng
2009-2012: Bí thư Đoàn TN Cơ quan Đại học Đà Nẵng
2012- nay: Phó Bí thư Đoàn TN Đại học Đà Nẵng
2019- nay: nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Volgograd, Liên Bang Nga
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vai trò của giáo dục khởi nghiệp đối với ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên. Tác giả: Phan Huy Quảng. Tạp chí Quản lý Giáo dục. Số: 10. Trang: 85-93. Năm 2017. (Apr 13 2023 2:37PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Enhancing competitiveness as a factor in attracting investment - evidence from Vietnam. Authors: Фан Хюи Куанг. Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. No: №1 (73). Pages: 7303. Year 2023. (Apr 13 2023 3:18PM)
[2]Article: Mechanism of State Regulation of Regional Economy. Authors: Huy Quang Phan, Marina Eduardovna Buyanova. Contemporary Economic Issues in Asian Countries: Proceeding of CEIAC 2022, Volume 1. CEIAC 2022. Springer, Singapore. No: Vol.1. Pages: P. 157-174. Year 2023. (Apr 19 2023 12:38PM)
[3]Article: The competitive position of Vietnam's regions: the results of the analysis of the provincial competitiveness index. Authors: Huy Quang Phan, Marina E. Buyanova

. Региональная экономика. Юг России. No: Т. 10, № 3. Pages: С. 78–87. Year 2022.
(Apr 13 2023 3:09PM)
[4]Presentations: Digital Transformation – business development opportunities in global challenges. Authors: Фан Хию Куанг. Материалы Научной сессии, г. Волгоград, 19-23 апреля 2022 г : сборник. Волгоград: Изд-во ВолГУ. Pages: 1-5. Year 2022. (Apr 13 2023 3:06PM)
[5]Article: Regional resilience in the context of a pandemic on the example of Vietnam. Authors: Фан Хию Куанг, Нгуен Тхи Нгок Лой. Стратегическое развитие региона: проблемы, механизмы и факторы: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, состоявшейся в рамках I Махмутовских чтений; г. Уфа, 11 ноября 2021 г. Уфа: Уфа: Мир печати. No: 1. Pages: С. 597-601. Year 2022. (Apr 13 2023 3:04PM)
[6]Article: Comparative analysis of methods for assessing the competitiveness of regions: application in Vietnam. Authors: Фан Хию Куанг. Материалы XIV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов» г. Москва, 3 октября 2022 г., г. Москва: Изд-во Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития образования и консалтинга» (Махачкала. No: 14. Pages: С. 113–124. Year 2022. (Apr 13 2023 3:12PM)
[7]Article: Critical review of methods and tools for empirical analysis of regional competitiveness. Authors: Хюи Куанг Фан, Марина Эдуардовна Буянова, Екатерина Викторовна Крюкова

. Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. No: Т. 24, No 3. Pages: С. 74–89. Year 2022.
(Apr 13 2023 3:15PM)
[8]Article: Digital Currencies of the Central Bank in Vietnam and in the World. Authors: Нгуен Тхи Нгок Лой, Фан Хию Куанг. Материалы V Международная научно-практическая конференция: Научный потенциал молодежных исследований, г. Петрозаводск, 11 ноября 2021 г., г. Петрозаводск Изд-во: МЦНП «НОВАЯ НАУКА». No: 5. Pages: C. 31-38. Year 2021. (Apr 13 2023 2:53PM)
[9]Article: Improving the competitiveness of the region in the present context (using the example of Vietnam). Authors: Фан Хию Куанг. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные Научные Исследования Тенденции и Перспективы». No: 2. Pages: C. 44-52. Year 2021. (Apr 13 2023 2:44PM)
[10]Presentations: Improving Vietnam's national competitiveness under the influence of the coronavirus epidemic. Authors: Фан Хию Куанг. Материалы Научной сессии, г. Волгоград, 19-23 апреля 2021 г : сборник: в 2 томах / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет»; редакционная коллегия: д-р экон. наук, проф. А.Э. Калинина (отв. ред.) [и др.]. Волгоград: Волгоградский государственный университет. Pages: С. 30-35. Year 2021. (Apr 13 2023 2:47PM)
[11]Article: Ways to increase Vietnam's competitiveness and economic recovery in the context of a pandemic. Authors: Фан Хюи Куанг, Марина Эдуардовна Буянова

. Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. No: Т. 23, № 3. Pages: С. 112–122. Year 2021.
(Apr 13 2023 2:58PM)
[12]Article: Analysis on regional competitiveness concepts: case of the Da Nang province. Authors: Фан Хюи Куанг , Буянова Марина Эдуардовна. Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. No: №4 (68). Pages: 6808. Year 2021. (Apr 13 2023 3:01PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen TW Đoàn TNCS HCM về việc hoàn thành suất sắc cônh tác đoàn năm học 2010. Số: 556 QĐ/TWĐTN. Năm: 2010.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc hoàn thành suất sắc công tác Đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2007 - 2012. Số: 1613/QĐKT. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn