Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,509,497

 Цифравая трансформация – возможности развития бизнеса в глобальных вызовах
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Фан Хию Куанг
Nơi đăng: Материалы Научной сессии, г. Волгоград, 19-23 апреля 2022 г : сборник. Волгоград: Изд-во ВолГУ; Số: 2;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Актуальность исследования заключается в том, что стратегии успеха, достигнутые бизнесом, могут не сработать в будущем перед лицом глобальных вызовов, таких как развитие цифровых технологий и влияние неблагоприятных последствий пандемии Covid. Таким образом, вопрос о том, как цифровая трансформация и какие факторы лежат в основе цифровой трансформации, остается без ответа. С точки зрения предпринимателей, одним из ключевых вопросов является поиск нового баланса в том, как работать с новой бизнес-моделью, учитывающей ожидания и требования всех сторон
ABSTRACT
The relevance of the study lies in the fact that the success strategies achieved by business may not work in the future in the face of global challenges, such as the development of digital technologies and the impact of the adverse consequences of the Covid pandemic. Thus, the question of how digital transformation and what factors underlie digital transformation remains unanswered. From the point of view of entrepreneurs, one of the key issues is finding a new balance in how to work with a new business model that takes into account the expectations and requirements of all parties
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn