Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,509,383

 Сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособности регионов: применение во Вьетнаме
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Фан Хию Куанг
Nơi đăng: Материалы XIV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов» г. Москва, 3 октября 2022 г., г. Москва: Изд-во Общество с ограниченной ответственностью «Институт развития образования и консалтинга» (Махачкала; Số: 14;Từ->đến trang: С. 113–124.;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
В статье представлен сравнительный анализ наиболее часто используемых методов оценки конкурентоспособности региона, в том числе во Вьетнаме, с учетом преимуществ и недостатков каждого метода. По результатам исследования предложены применения для разработки методологии оценки региональной конкурентоспособности во Вьетнаме.
ABSTRACT
The article presents a comparative analysis of the most commonly used methods for assessing the competitiveness of the region, including in Vietnam, taking into account the advantages and disadvantages of each method. Based on the results of the study, applications for the development of a methodology for assessing regional competitiveness in Vietnam are proposed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn